Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre nákup  Tovaru v internetovom obchode

 


I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.bestfashion.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“). Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

2. Tieto VOP sú prístupné v E-shope v sekcii PODMIENKY a sú platné a účinné odo dňa zverejnenia.

 

II Vymedzenie pojmov


Pojmy uvedené s veľkým písmenom, budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:


Predávajúci znamená spoločnosť

 

Sales and Service Specialist s. r. o.

so sídlom Zámocké schody 2/A,Bratislava -mestská časť Staré mesto 81101  IČO: 50 844 450, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 119576/B  ,

tel. č.:  0950 391 391 e-mail: obchod@bestfashion.sk

E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.bestfashion.sk

Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii „REKLAMAČNÝ PORIADOK“.

Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom E-shopu.

Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená  bez DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.

Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.

Spotrebiteľ znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

Spotrebiteľská zmluva znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

Reklamačný poriadok

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 

III. Objednávanie Tovaru a postup pri uzatváraní Kúpnej zmluvy


1. Tovar v E-shope je riadne označený názvom a spravidla vyobrazený spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o použitých materiáloch a ďalších vlastnostiach Tovaru. V prípade, ak je Tovar vyrábaný v rôznych veľkostiach a farbách, má Kupujúci možnosť si vybrať požadovanú veľkosť a farbu Tovaru pred tým, ako vloží vybraný Tovar do nákupného košíka, resp. pred tým ako uskutoční Objednávku.

2. Akonáhle si Kupujúci vyberie Tovar, vrátane jeho farby, veľkosti a ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, umiestni Tovar do  nákupného košíka tak, že klikne na ikonu „pridať do košíka“. Takto sa Tovar prenesie do nákupného košíka a následne sa Kupujúcemu zobrazí po kliknutí na ikonu „košík“, ktorá je umiestnená v pravom hornom rohu E-shopu.

3. V rámci procesu objednávania Tovaru má Kupujúci možnosť sa vracať k jednotlivým krokom za účelom uskutočnenia kontroly a prípadných zmien v Objednávke.


5. Následne si Kupujúci vyberie spôsob platby za objednaný Tovar (článok V VOP), spôsob dopravy objednaného Tovaru (článok VI VOP) a doplní svoje údaje potrebné pre vystavenie faktúry za objednaný Tovar. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, má Kupujúci právo sa pred uskutočnením Objednávky oboznámiť s ich znením kliknutím na odkaz „Obchodné podmienky“ a zároveň je Kupujúci povinný potvrdiť, že s nimi súhlasí.


6. Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou jej vyplnením a odoslaním v súlade s týmto článkom Predávajúcemu. Pre odoslanie Objednávky Predávajúcemu je potrebné aby Kupujúci po uskutočnení krokov uvedených v tomto článku klikol na ikonu „objednávka tovaru s povinnosťou platby“. Do tejto doby má Kupujúci možnosť Objednávku zrušiť tak, že preruší uskutočňovanie jednotlivých vyššie uvedených krokov vedúcich k objednaniu Tovaru a opustí E-shop.

7. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Predávajúceho o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorá je uvedená v užívateľskom účte Kupujúceho. Potvrdenie Objednávky obsahuje číslo Objednávky, zhrnutie údajov uzavretej Kúpnej zmluvy.

8. Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho aj telefonicky na telefónne číslo uvedené v užívateľskom účte Kujúceho v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s Objednávkou a/alebo s Kúpnou zmluvou.

9. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. V prípade ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho alebo na strane Kupujúceho, je možné uzatvoriť Kúpnu zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

10. Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom E-shopu, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie (internetové a telefonické pripojenie) sa nelíšia od sadzby podľa podmienok poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a Predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

11. Objednávka, ktorá bola potvrdená Predávajúcim je archivovaná Predávajúcim za účelom jej splnenia ako aj za účelom ďalšej evidencie a je Kupujúcemu prístupná po prihlásení sa do užívateľského účtu.

12. Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na Eshope. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru sa táto zmena nevzťahuje.


IV. Kúpna cena


1. Kúpna cena je uvedená v E-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nebude po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany Predávajúceho dôjde následne k úprave Kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná zľavová akcia.


2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

 

V. Platobné podmienky


1. Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR, ceny sú uvedené bez DPH.

2. Kupujúci si môže vybrať v procese uskutočňovania Objednávky z nasledujúcich spôsobov zaplatenia Kúpnej ceny:

- na dobierku pri prevzatí objednaného Tovaru od kuriéra, prípadne Slovenskou poštou;

- bankovým prevodom ( platbu je potrebné uhradiť pred odoslaním tovaru Kupujúcemu )

3. Zvolený spôsob zaplatenia Kúpnej ceny je po uskutočnení Objednávky možné meniť iba so súhlasom Predávajúceho.

4. Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený Tovar mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá výhradne v listinnej podobe, ktorá bude pribalená spolu s Tovarom. Faktúra slúži zároveň ako Záručný list, preto je potrebné si ju uchovať po dobu Záručnej doby.

 

VI. Dodacie podmienky

1. Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.
2. Pri uskutočňovaní Objednávky si Kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru:
- dodanie kuriérom na adresu uvedenú v Objednávke;

- dodanie prostredníctvom Slovenskej pošty

- osobný odber v prevádzkarní Predávajúceho v rámci Slovenskej republiky, ktorú Kupujúci určí pri uskutočňovaní Objednávky.

3. Náklady na dodanie Tovaru:

- osobný odber v predajni 0 EUR

- doručenie kuriérom -  3.00 EUR;

- doručenie Slovenskou poštou - 2.00 EUR

- dobierka  - 1.00 EUR

4. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia objednaného Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s objednaným Tovarom, resp. odovzdaním objednaného Tovaru na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním Kupujúcemu.

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zrušenie Kúpnej zmluvy dohodou

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).

2. V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby Kúpnej ceny za objednaný Tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného Tovaru.

3. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu obchod@bestfashion.sk

4. Kupujúci je oprávnený bezplatne a bez udania dôvodu zrušiť Objednávku do 15 minút od okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy, a to po odoslaní emailu na emailovú adresu obchod@bestfashion.sk s číslom objednávky, prípadne uvedením Mena a Priezviska pod ktorým bola objednávka vytvorená.

5. Od okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy až do okamžiku odoslania objednaného Tovaru zo strany Predávajúceho Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený požiadať Predávajúceho o zrušenie Kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v bode 4 tohto článku. Predávajúci odošle svoje písomné stanovisko k žiadosti Kupujúceho formou e-mailu na e-mailovú adresu. Ku zrušeniu Kúpnej zmluvy dôjde dohodou zmluvných strán v okamžiku, keď Kupujúci obdrží od Predávajúceho akceptáciu návrhu na zrušenie Kúpnej zmluvy. Do času kým Predávajúci odošle Kupujúcemu svoje vyjadrenie k návrhu Kupujúceho na zrušenie Kúpnej zmluvy neplynie Predávajúcemu lehota na dodanie objednaného Tovaru podľa článku VI týchto VOP.

6. V prípade ak dôjde k zrušeniu Kúpnej zmluvy podľa bodu 5 tohto článku alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku a Predávajúci už obdržal od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar, použije sa pre vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny primerane postup podľa článku VIII bodu 5 týchto VOP.

 

VIII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom- fyzická osoba

1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pre tento účel je Spotrebiteľ oprávnený použiť formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je priložený v emaily - ktorý zákazníka informuje o expedovaní zásielky.

Vyplnený formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ odoslať Predávajúcemu:

- elektronicky ,spolu s faktúrou- záručný list , prostredníctvom E-shopu- emailovej adresy uvedenej na stránke , pričom Predávajúci po prijatí takéhoto odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne Spotrebiteľovi potvrdenie v textovej podobe zaslaním na e-mailovú adresu

2. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota uvedená v bode 1 tohto článku.

3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

4. Pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy- je potrebné aby bol k tovaru pribalený Formulár na odstúpenie od zmluvy a Faktúra , ktorá preukazuje zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim

Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ je povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra alebo odovzdať zakúpený Tovar v prevádzkarni Predávajúceho s označením BestFashion . Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru. Náklady na vrátenie zakúpeného Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

5. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu a odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov s výnimkou nákladov, ktoré vznikli Kupujúcemu na vrátenie Tovaru -

"Náklady na dopravu nie sú vrátené v prípade ak sa skladá objednávka z viac ako 1.tovaru a Spotrebiteľ odstupuje od Kúpnej zmluvy len v prípade 1.kusu - tovaru "-Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy.

Predávajúci ďalej nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci a Spotrebiteľ sa pri uzavretí Kúpnej zmluvy dohodli na tom, že Predávajúci je oprávnený vrátiť Spotrebiteľov všetky platby podľa tohto bodu:

- bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa uvedený v odstúpení od Kúpnej zmluvy, alebo na účet, ktorý Kupujúci uvedie Predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 5 tohto článku pred tým, ako  je zakúpený Tovar doručený späť Predávajúcemu. V prípade ak bude Predávajúcemu pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený Tovar v poškodenom stave, Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v prípadoch uvedených v článku IX bod 11 týchto VOP.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.

 

IX. Zodpovednosť za vady a záruka

1. Predávajúci zodpovedá za to, že objednaný Tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

2. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali, a že vec nemá právne vady.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim. Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

4. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

5. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov a pre osoby, ktoré uviedli identifikačný údaj spojený s druhom podnikania a  na použitý Tovar 12 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim.

7. Záručný list k tovaru je Faktúra, ktorá je priložená k tovaru. Táto Faktúra nahrádza Záručný list a táto preukazuje vznik zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

8. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u Predávajúceho nasledovne:
a) v Prevádzkarni Predávajúceho s označením Best Fashion ;

b) elektronicky prostredníctvom formuláru „Reklamácia“, ktorý je umiestnený na internetovej stránke E-shopu v sekcii „Zákazník“. Takto vyplnený formulár je možné zaslať Predávajúcemu elektronicky prostredníctvom E-shopu. Kupujúci je zároveň povinný bezodkladne predložiť reklamovaný Tovar a doklad o kúpe Tovaru Predávajúcemu v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni .

9. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia u Predávajúceho uplatnená a o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Písomné potvrdenie odošle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií

10. Ak má Tovar vadu, ktorú možno odstrániť, Predávajúci ju bezplatne, riadne bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odstráni. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti Tovaru, len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

11. Ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

12. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.

13. Pri Tovare, ktorý bol Kupujúcim zakúpený od Predávajúceho s označením vadný alebo použitý, nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením Tovaru. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

14. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

15. Pre úpravu zodpovednosti za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť, v zmluvných vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

X. Osobitné ustanovenia o vybavení reklamácie Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom


1. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí Spotrebiteľa o jeho právach.

2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

- Pri zasielaní reklamovaného tovaru , začína plynúť Reklamačná doba 30 dní  až po prevzatí tovaru Predávajúcim a po následnej kontrole tovaru.

- Pri odovzdaní tovaru v Prevádzkarni Predávajúceho začína plynúť reklamačná doba ihneď po odovzdaní Tovaru

3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa Spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V potvrdení Predávajúci uvedie kedy bola reklamácia uplatnená a čo je obsahom reklamácie. Predávajúci je rovnako povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo na poštovú adresu Kupujúceho.

4. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Za odborné posúdenie sa považuje písomné vyjadrenie znalca, stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nie je oprávnený Predávajúci zamietnuť.

6. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky Spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Predávajúci ďalej nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

7. V prípade ak bude reklamácia zo strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi poštovné.

 

 

XII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nahradzujú predchádzajúce znenie VOP. Tieto VOP ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke http://www.bestfashion.sk

2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

3. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.

4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70

6. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia na internetovej stránke www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  na internetovej stránke www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/. Kupujúcim – spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontakt na Predávajúceho na internetovej stránke www.bestfasion.sk pred iniciovaním alternatívneho riešenia sporu.